Danske Kancelli, centralforvaltningsorgan, opstået ved en ændret fordeling af opgaverne i det hidtidige kancelli i 1523. Mens Tyske Kancelli tog sig af hertugdømmernes sager og forestod hovedparten af den udenrigspolitiske korrespondance, var Danske Kancelli indtil 1660 centralmagtens eneste ekspeditionskontor for sager vedrørende Danmark nord for Kongeåen, Norge, Island og Færøerne. Efter 1660 blev dets myndighedsområde indskrænket til disse områders rets-, kirke- og undervisningsvæsen samt deres lokaladministration. Ledelsesforholdene var vekslende, i perioder var det et kollegium. Danske Kancelli var længe indrettet således, at forskellige kontorer hhv. modtog, behandlede og ekspederede sagerne. Struensee forsøgte at gennemføre en vis rationalisering, men først i 1800 fandt en gennemgribende og varig omlægning sted. Danske Kancelli nedlagdes i 1848, og dets forretninger blev delt mellem Justits-, Indenrigs-, Finans- og Kultusministeriet.