BGB, Bürgerliches Gesetzbuch, tysk civilretlig lovbog, der trådte i kraft 1.1.1900, se Tyskland - retssystem.