Zoneinddeling, (1. led gr. 'bælte'), inddeling i byzoner, landzoner og sommerhusområder. For arealer i landzone kræves der en forudgående tilladelse til udstykning, opførelse af ny bebyggelse eller ændret anvendelse, medmindre det drejer sig om jordbrugsmæssig anvendelse. Overførsel til byzone sker ved lokalplan. Se Planlægningsloven.