voldgift

Artikelstart

Voldgift er en endelig afgørelse af en retstvist, der træffes af en eller flere personer, som parterne enten selv har valgt, eller hvis udvælgelsesmåde de har aftalt. Parterne i et retsforhold, der vil kunne give anledning til retstvister, kan aftale, at tvisten skal afgøres ved voldgift i stedet for ved de almindelige domstole. En voldgiftsaftale kan også indgås, efter at en tvist er opstået. Voldgiftsretten kan sammensættes af personer med særlig sagkundskab. Ved voldgift opnås ofte en hurtigere afgørelse, især fordi en voldgiftskendelse ikke kan appelleres, medmindre det modsatte er aftalt. Voldgift kan endvidere være billigere end en retssag, idet der ikke skal betales retsafgift, og sagen kan behandles uden den offentlighed om sagen, som kan være forbundet med en retssag.

Faktaboks

Etymologi
Ordet voldgift kommer af gammeldansk waldgift, af wald 'magt' og gift 'overgivelse', afledn. af give.

Voldgiftskendelser er bindende for parterne og kan tvangsfuldbyrdes af fogeden. Uenighed mellem parterne om voldgiftsbehandlingen kan afgøres af de almindelige domstole. En part kan fx påstå en voldgiftskendelse tilsidesat som ugyldig under henvisning til voldgiftsaftalens ugyldighed, voldgiftsrettens sammensætning eller sagsbehandling, eller fordi voldgiftsrettens afgørelse strider mod ufravigelige retsgrundsætninger. Den udbredte anvendelse af voldgift i erhvervsforhold har ført til overvejelser om at ændre civilprocessens regler, så de bedre tilgodeser erhvervslivets behov.

Voldgiftskonventioner

Konventioner om voldgift i internationale forhold, især handelsforhold, har fået stigende betydning for afgørelse af retstvister mellem parter i forskellige lande, særlig inden for rammerne af internationale voldgiftsinstitutioner. Den vigtigste af disse er Det Internationale Handelskammers voldgift, ICC. Voldgiftskonventionerne vedrører bl.a. international anerkendelse af aftaler om voldgift, anerkendelse og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser afsagt i udlandet og fremgangsmåden ved gennemførelse af voldgiftssager. Den vigtigste konvention er New York-konventionen af 1958, der gælder i 156 lande og medfører, at udenlandske voldgiftskendelser kan fuldbyrdes i langt videre omfang end udenlandske domme. Andre vigtige konventioner er Genèvekonventionen af 1961 om international handelsvoldgift i Europa og Washingtonkonventionen (ICSID) om bilæggelse af investeringstvister mellem en stat og statsborgere i en anden stat, som har stor betydning for betryggelse af investeringer i den tredje verdens lande.

Endvidere har voldgiftsreglerne og Modelloven (Model Law for International Commercial Arbitration), der er færdigudarbejdet i 1985 af UNCITRAL, stor praktisk betydning. Modelloven er et oplæg til national lovgivning om international voldgift. Modelloven regulerer bl.a. voldgiftsaftaler, voldgiftsretters etablering, kompetence, sagsbehandling og kendelser, retsmidler mod voldgiftsretters kendelser og anerkendelse og fuldbyrdelse af kendelser. Modelloven er i sin form begrænset til international voldgift, hvor sagerne har tilknytning til flere lande, men er i praksis blevet anvendt som grundlag for lovgivninger, der omfatter både national og international voldgift, som den danske Voldgiftslov. Modelloven udgør grundlag for voldgiftslovgivninger i mere end halvtreds stater, herunder Danmark, og har medvirket til ensretning inden for et område af juraen, som i stadig højere grad er påvirket af international konkurrence.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig