Vandpotentiale, i biologi et begreb, der anvendes til at beskrive vandtransport i planter. Det er defineret som Gibbs' fri energi pr. volumen af vandet og måles i enheder af joule pr. kubikmeter eller pascal; symbol Ψ. Vandpotentialet måler dermed den energi, der skal tilføres vand i en given tilstand for at føre det til en referencetilstand (rent vand ved atmosfæretryk); det kan skrives som en sum af fire komponenter hidrørende fra hhv. tryk, gravitation, osmose og det såkaldte matrixpotentiale, der omfatter overfladespænding. Vand vil altid bevæge sig mod mindre vandpotentiale, og begrebet kan dermed anvendes til fx at beskrive de fysiske kræfter, der driver vand fra jorden ind i planters rødder og videre op gennem planten, hvor vandet til sidst afgives fra bladene ved fordampning (se stoftransport og vandoptagelse).