Valutaterminsmarkedet, marked til omsætning af valuta til fremtidig levering. En eksportør, der imødeser betaling i udenlandsk valuta for leverede varer og tjenester om nogle måneder, eller en investor, der påregner et formueafkast af værdipapirer i udenlandsk valuta inden for en lignende tidshorisont, vil være interesseret i at kende værdien af sit tilgodehavende allerede i dag. Det kan ske ved nu at sælge den forventede valutaindtjening til den kurs, som i dag noteres for modtagelsestidspunktet om nogle måneder. Tilsvarende kan en importør eller en låntager sikre sig mod usikkerhed omkring den kurs, til hvilken han skal erhverve den nødvendige udenlandske valuta til sin eksportør eller kreditor om nogle måneder, ved at købe valuta på terminsmarkedet. Forskellen mellem dagskursen og terminskursen (eller terminspræmien, der kan være negativ) afhænger især af renteforskellen mellem ind- og udland.