Vader er de store sandflak mellem høj- og lavvandslinjen, der udgør ca. 60 % af Vadehavets areal. Vaderne domineres af finsand med kornstørrelser omkring 0,1-0,2 mm. Ved opblanding med nogle få procent finkornet materiale afløses sandvadens forholdsvis faste bund af slikvadens blødbund (se slik), der især bag blåmuslingebankerne består af bløddyrenes ekskrementer.