Værgemål, det forhold, at en person er beskikket til at handle for eller sammen med en person, der er umyndig, eller som i medfør af værgemålsloven har fået beskikket en værge.

Værgemål for mindreårige, dvs. børn og unge under 18 år, der ikke har indgået ægteskab, varetages af indehaveren af forældremyndigheden. Er der fælles forældremyndighed, er begge forældre værger. Når der er to værger for en mindreårig, handler værgerne som hovedregel i forening. Hvis værgerne er uenige, træffes afgørelse af statsamtet.

Værgemål for voksne kan iværksættes for den, der pga. sindssygdom eller anden form for alvorligt svækket helbred er ude af stand til at varetage sine anliggender. Værgemålet kan begrænses til at angå økonomiske forhold, herunder bestemte aktiver eller anliggender, eller til at angå personlige forhold i almindelighed eller bestemte personlige anliggender. I almindelighed handler værgen på den pågældendes vegne i anliggender, der er omfattet af værgemålet. Ved værgemål for voksne, der omfatter økonomiske forhold, kan den retlige handleevne fratages, hvis det er nødvendigt for at hindre, at den pågældende udsætter sin formue, indkomst eller andre økonomiske interesser for risiko for væsentlig forringelse eller udsættes for økonomisk udnyttelse. Den, der er frataget handleevnen, er umyndig og kan ikke selv forpligte sig ved retshandler eller råde over sin formue, medmindre andet er bestemt. Afgørelser om værgemål skal afpasses efter den pågældendes behov og må ikke være mere omfattende end nødvendigt. Værgemålet kan evt. tidsbegrænses, hvis tilstanden er midlertidig, eller der af andre grunde er særlig anledning hertil. Der kan beskikkes en særlig værge til at foretage bestemte dispositioner (ad hoc-værge), og der kan beskikkes samværge for personer, som har behov for hjælp til at administrere økonomiske anliggender.

Anmodning om værgemål kan bl.a. fremsættes af den pågældende selv, ægtefælle, børn, forældre eller andre blandt de nærmeste samt af en værge, kommunalbestyrelsen, amtsrådet eller politimesteren. Værgen skal varetage interesserne for den, der er under værgemål, herunder sørge for, at formuen bevares og giver rimeligt udbytte. Kontante penge, værdipapirer mv., der tilhører personen, der er under værgemål, skal bestyres af en forvaltningsafdeling, der er tilknyttet et pengeinstitut, som Justitsministeriet har godkendt hertil. Værgen forvalter fast ejendom, løsøre samt mindre pengebeløb.

Statsamterne og forvaltningsafdelingerne i de godkendte pengeinstitutter fører tilsyn med værger. Værgen skal sørge for, at der aflægges regnskab over forvaltningen af formuen, herunder anvendelse af indtægterne. I visse tilfælde har værgen pligt til at indhente godkendelse fra statsamtet til dispositioner over indtægter og formue samt til stiftelse af gæld.

Læs om værgemål på Statsforvaltningens hjemmeside

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig