Uranognosi, (gr. urano- + -gnosi), himmelkyndighed.