Unødig trætte er i civilproces udtryk for, at en part uden rimelig grund har anlagt en retssag, appelleret en retsafgørelse eller gjort det nødvendigt for modparten at anlægge en retssag. Efter Retsplejeloven kan retten af egen drift pålægge en part og/eller dennes procesfuldmægtig, fx en advokat, en bøde for unødig trætte, men domstolene er meget tilbageholdende med at pålægge sådanne bøder.