Ulykkesforsikring, forsikring, der giver ret til erstatning ved varig medicinsk invaliditet (mén) eller død, som er opstået ved et ulykkestilfælde i forsikringstiden. Skader, som er opstået i forsikringstiden, men først viser sig, efter at denne er ophørt, er således også dækket. Erstatningen kan udbetales, når tilstanden er stationær, dvs. når den efter et lægeligt skøn ikke forventes at ville bedres. Ulykkesforsikringen kan udvides til også at dække erhvervsevnetab, tandskader og visse udgifter til lægelig behandling. Forsikringen kan tegnes til at dække i fritiden eller i både arbejds- og fritid. Ulykkestilfælde er defineret i forsikringsbetingelserne. Forsikringen dækker ikke, hvis ulykken er fremkaldt ved forsæt eller grov uagtsomhed. Erstatning for mén er skattefri. Præmien for en ulykkesforsikring afhænger bl.a. af den forsikredes helbred, alder og køn samt fritidsaktiviteter.