Udvikling er et begreb, der inden for visse videnskabsgrene slet og ret betyder forandring eller ændring, mens det i andre betegner en ændring (undertiden positiv) mod et nærmere defineret mål; kan også betegne teknisk nykonstruktion og i kemien dannelse af stof ved kemisk reaktion.

I biologien kan udvikling bruges dels i betydningen individets vækst og anatomiske og adfærdsmæssige udvikling med alderen, dvs. dets ontogeni (fx udviklingen fra larve til voksent insekt eller menneskets opvækst og kønsmodning), dels synonymt med evolution, som især tidligere ofte benævntes udviklingsbiologi.

I de biologiske videnskaber er begrebet værdineutralt — det betegner blot forandring — selvom det ofte fejlagtigt antages, at udvikling i sin evolutionære betydning må opfattes positivt. Evolutionær tilpasning, adaptation, til givne levevilkår er en proces, der godt nok må siges at være til fordel for organismen, men som kan ske på flere måder, uden at man kan afgøre, om nogle er bedre end andre. Det er også en fejltagelse at betegne anatomisk avancerede organismer som bedre eller værende på et højere stade end mere primitivt opbyggede organismer; de er blot anderledes. Misforståelsen opstår oftest som følge af brugen af teleologiske forklaringer (dvs. argumenter for formål eller slutmål), hvori de seneste evolutionære nyskabelser pr. definition antages at være bedst eller mest gavnlige.

I psykologien er forandringer i personlighed og væsen (fx selvaccept og -indsigt) samt opbygning eller nedbrydning af sociale relationer vigtige aspekter af en persons udvikling, ligesom den normale modning under personens opvækst betegnes en udvikling, jf. biologiens og lægevidenskabens brug af begrebet. Se også udviklingsforstyrrelser og udviklingspsykologi. Vedr. forandringer i kroppens normale vækstforløb, se vækstforstyrrelser.

Også i humaniora kan udviklingsbegrebet være værdineutralt som fx i sprogvidenskaberne, hvor det som i biologien blot betyder forandring uden stillingtagen til, om fx et ords eller sprogs udvikling går mod det bedre eller værre. Se også fremskridtstro og optimisme.

En række historikere (fx Oswald Spengler og A.J. Toynbee) og filosoffer (fx G.W.F. Hegel, Herbert Spencer og Friedrich Nietzsche) har interesseret sig for udviklingens mekanismer og betydning, fx som drivkraften bag samfundsopbygningen. Et væsentligt problem er at afklare, hvordan udvikling i sig selv kan være mål for analyse uden at inddrage mere basale, kausale mekanismer.

Ulande

Heller ikke inden for udviklingsforskning, der beskæftiger sig med forholdene i ulandene, er udviklingsbegrebet et entydigt begreb. Det er derimod en samlebetegnelse for mange, ofte indbyrdes modstridende opfattelser af, hvad udvikling er eller bør være.

I årtierne efter 2. Verdenskrig kom debatten om udviklingsbegrebet især til at handle om lande og befolkningsgrupper i Latinamerika, Asien og Afrika. Både forskere og beslutningstagere i de rige ilande og store internationale organisationer som Verdensbanken betragtede landene i Syd som tilbagestående og ikke-udviklede. Den fremherskende opfattelse var, at ulandene burde "udvikles" hen imod større og større lighed med ilandene. To udviklingsopfattelser kom til at stå særlig centralt. Den ene fokuserede på økonomisk vækst, den anden på modernisering.

Økonomisk vækst som udviklingsmål bygger på stigende produktion og forbrug. Efterhånden er målet blevet udvidet og præciseret til en forøgelse af realindkomsten pr. indbygger over en længere periode; samtidig skal det tilstræbes, at fattigdommen reduceres, og uligheden i samfundet mindskes. Dette mål for udvikling står fortsat centralt i meget af den økonomiske udviklingsteori samt i det internationale bistandssamarbejde. En del forskere og FN's udviklingsprogram (UNDP) har imidlertid ønsket at gå et skridt videre til en definition af udvikling som en proces, hvor menneskelig velfærd og frihed til at vælge forøges. Højere indkomst pr. indbygger bliver her ikke et mål i sig selv, men et middel til forøgelse af velfærden, der bl.a. måles på den gennemsnitlige levealder og adgangen til uddannelse, se Human Development Index.

bygger på en forestilling om udvikling som en grundlæggende strukturforandring mod større lighed med de rige ilande. Ulandene og de tidligere kommunistisk styrede lande bør ifølge denne opfattelse efterligne både de økonomiske og de politiske systemer i USA og Vesteuropa. I sin rendyrkede form er det ikke længere en udbredt opfattelse. I stedet lægges der vægt på, at moderniseringer sker med en forankring i samfundets egne traditioner og vilkår.

En særlig variant af udviklingsbegrebet betoner, at det afgørende er at styrke landenes egen kapacitet til at træffe og iværksætte beslutninger, uanset om de indebærer en efterligning af ilandene. En styrkelse af kapaciteten kan gælde staten, men den kan tillige gælde borgerne og deres organisationer. Den sidstnævnte type udviklingsbegreber tager udgangspunkt i folkelig deltagelse som et mål i sig selv og ser dette som et middel til at sikre en demokratisk og national eller lokal fastsættelse af udviklingsmålene.

Siden 1980'erne er der sat mere fokus på miljøproblemer. Det har ført til udformning af udviklingsbegrebet med vægt på bæredygtighed forstået som en opfyldelse af de nuværende menneskelige behov, uden at det bringer fremtidige generationers muligheder for behovsopfyldelse i fare. Andre har i lyset af de mange krige og naturkatastrofer lagt mere vægt på udvikling som en proces, der både øger velfærden og skaber større sikkerhed for såvel nationer som befolkningsgrupper.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig