Udparcellere, (se parcellere), udstykke i parceller.