Tvangsbøde er en bøde, der pålægges med det formål at gennemtvinge forpligtelser, som ikke vedrører penge, fx lovliggørelse af byggeri, afgivelse af vidneforklaring, udlevering af børn til forældremyndighedens indehaver eller til samvær med den af forældrene, der ikke har forældremyndigheden. Anvendelse af tvangsbøder forudsætter lovhjemmel. Bøderne, der forfalder løbende, fx hver uge, bortfalder, når forpligtelsen efterleves. Tvangsbøder pålægges som hovedregel ved dom, men kan i visse tilfælde pålægges administrativt med adgang til domstolsprøvelse. Tvangsbøder tilfalder statskassen.