Tvangsakkord er en gældsordning, der er et alternativ til konkurs. Ved en tvangsakkord kan skyldneren blive frigjort for sine gældsforpligtelser ved at betale en procentdel af gælden eller opnå udsættelse med betalingen af gælden (moratorium). Ved en almindelig tvangsakkord nedsættes gælden som udgangspunkt procentvis; ved en likvidationsakkord fordeles skyldnerens formue mellem kreditorerne, hvorefter skyldneren er frigjort for den resterende gæld. En ren moratorieordning er sjælden, men en betalingsudsættelse vil ofte indgå som led i almindelig tvangsakkord. En skyldner, der anmoder skifteretten om åbning af akkordforhandling, skal have udarbejdet et akkordforslag og indhentet to fagkyndige tillidsmænds statusrapport, hvori bl.a. samtlige aktivers værdi samt passiver skal fremgå. Det er en betingelse for åbning af tvangsakkord, at mindst 40% af kreditorerne såvel efter antal som efter fordringernes størrelse tiltræder akkordforslaget. En tvangsakkord kan som hovedregel ikke gennemføres, hvis fordringerne nedsættes til mindre end 25%. Vedtagelse af en tvangsakkord kræver tilslutning fra mindst 60% af de deltagende fordringshavere efter antal. De fordringshavere, der tiltræder akkorden, skal endvidere repræsentere en bestemt andel af det samlede beløb, der giver stemmeret; andelen afhænger af akkordforslagets indhold, men udgør mindst 60%.