Traditio, i yngre romerret en formløs overdragelse af ejendomsret til løsøre eller fast ejendom, som skete ved, at det pågældende gode fysisk blev overleveret til erhververen. Det romerretlige traditiobegreb fik indflydelse på senere europæisk ret, herunder dansk ret, hvor der i 1700- og 1800-t. i teori og praksis blev stillet krav om traditio som betingelse for ejendomsrettens overgang, der således ikke kunne finde sted alene ved aftale mellem parterne.