Sub sigillo confessionis, (lat.), under skriftemålets segl.