Straksafskrivning, fuldt skattemæssigt fradrag for udgifter til anskaffelse af visse driftsmidler. Straksafskrivning forudsætter særlig lovhjemmel, idet fradraget omfatter udgifter, der ikke kan fradrages som driftsomkostninger og derfor højst kan afskrives over afskrivningsperioden. Afskrivningslovens regler om straksafskrivning kan anvendes på udgifter til driftsmidler, hvis fysiske levealder må antages ikke at overstige tre år, samt såkaldte småaktiver, dvs. driftsmidler med en anskaffelsessum, der ikke overstiger et reguleret grundbeløb på 12.600 kr. (2014). Det er en betingelse, at småaktiverne udgør selvstændige driftsmidler og ikke er bestemt til at fungere sammen med andre driftsmidler. Endvidere kan der efter samme bestemmelse foretages straksafskrivning af udgifter til anskaffelse af driftsmidler og skibe til forsøgs- og forskningsvirksomhed samt udgifter til anskaffelse og opdatering af software. Sælges et aktiv, hvis anskaffelsessum er straksafskrevet, skal salgssummen medregnes i den skattepligtige indkomst. Straksafskrivning er et valgfrit alternativ til sædvanlig afskrivning efter afskrivningsloven. Se også afskrivningsregler.