Statistiske publikationer, officielle trykte statistiske publikationer. En af de vigtigste er Statistisk Årbog, udgivet siden 1896, der som opslagsværk indeholder et uddrag af resultaterne fra hovedparten af Danmarks Statistiks undersøgelser og dermed et samlet overblik over den officielle statistikproduktion. Statistisk Tiårsoversigt (udg. siden 1970), der udsendes årlig, bringer indbyrdes sammenlignelige årsopgørelser for den senest afsluttede tiårsperiode. Statistiske Efterretninger (udg. siden 1909), opdelt i 16 emnegrupper, er den centrale publikationsserie indeholdende endelige og foreløbige resultater fra samtlige tællinger. Nyt fra Danmarks Statistik (udg. siden 1967), der udgives i såvel trykt som elektronisk form, er en pressemeddelelse, hvori der bringes hovedtal for de vigtigste måneds-, kvartals- og årstællinger. Årspublikationerne (udg. siden 1960) indeholder en samlet og detaljeret statistisk beskrivelse inden for et emneområde, fx Landbrugsstatistik og Befolkningens bevægelser. Temapublikationer (udg. siden 1958) samler i tekst, tal og figurer den tilgængelige statistiske viden om et bestemt tema og udsendes aperiodisk eller årlig, fx Skove og plantager og Miljøstatistik. Vejviser i statistikken (udg. første gang i 1978) indeholder en systematisk gennemgang mhp. formål, indhold, kilder og udgivelsestid og -sted for de enkelte opgørelser, der indgår i den samlede statistikproduktion. Endvidere udgiver en række kommuner, sektorforskningsinstitutter, interesseorganisationer mfl. statistiske publikationer, der sammen med publikationer fra internationale organisationer som IMF, OECD, FN og EU er tilgængelige i bl.a. Danmarks Statistiks bibliotek, der er hovedfagbibliotek for den beskrivende statistik.