En støtteerklæring er en erklæring fra en part om vilje til at yde økonomisk støtte til en anden part, der er debitor for en gæld. Formålet med erklæringen er at formå nogen til at yde et lån eller anden kredit til debitor. Ved at afgive en støtteerklæring i stedet for et bindende løfte om fx kaution kan afgiveren undgå at blive retligt forpligtet over for långiveren, og afgives støtteerklæringen af et selskab, skal erklæringen i modsætning til garantistillelser ikke oplyses i selskabets årsregnskab. Indholdet af den enkelte støtteerklæring er afgørende for dens retsvirkning. Hvis afgiveren af erklæringen lover at tilføre debitor de fornødne likvide midler, således at debitor kan opfylde sine forpligtelser over for kreditor, har domstolene anset en sådan støtteerklæring for et bindende løfte.