Springende regres er en juridisk betegnelse for krav, der rettes mod en tidligere part i en aftalekæde. En køber af et hus kan fx i anledning af mangler ved huset under visse betingelser rette et erstatningskrav mod sælgers sælger, dvs. den, som i sin tid solgte huset til sælger. Trods betegnelsen foreligger der ikke regres i traditionel forstand, idet der ikke er tale om at søge dækning for et udlæg e.l. Den, der rejser kravet, "springer over" den eller de parter i aftalekæden, der egentlig skulle have fremsat kravet, hvis der ikke var kommet flere efterfølgende led i aftalekæden. I dansk retspraksis tillades springende regres i de tilfælde, hvor den tidligere part i aftalekæden har udvist en kvalificeret retsstridig adfærd, fx tilbageholdt oplysninger om en konstruktionsfejl vel vidende, at denne på et tidspunkt vil kunne medføre et tab for en senere ejer af huset, eller hvor den part i aftalekæden, der springes over, selv kunne have fremsat kravet (såkaldt indtrædelse).