Sociometri, (af socio- og -metri, se -meter), måling af indbyrdes relationer mellem medlemmer af en veldefineret social gruppering. Observationer og målinger af gruppemedlemmernes holdninger til hinanden ordnes i et skema bestående af rækker og kolonner, en relationsmatrice. Teknikken anvendes især ved analyse af indbyrdes præferencer eller overensstemmelse i holdninger mellem de enkelte individer i et socialt system. Der skelnes mellem rene relationsmatricer, hvor kun præference eller ikke-præference registreres, og afstandsmatricer, hvor matricen også indeholder mål for, i hvilken grad en bestemt præference er til stede. Den amerikanske psykolog J.L. Morenos undersøgelse af kostskoleelevers præferencer mht., hvem de ville dele soverum med, er et klassisk eksempel på anvendelse af den sociometriske metode. Sociometriske analyser kan gennem afdækningen af mønstre i præferencestrukturen i en social gruppe eller i et lokalsamfund udpege personer eller persongrupper med særlig popularitet eller indflydelse, og analyserne kan anvendes som mål for gruppesammenholdet. Mønstre og strukturer i en gruppes præferencer eller holdninger kan i mange tilfælde tydeliggøres grafisk gennem konstruktion af et sociogram. Se også gruppedynamik.