Sociale bidrag, obligatoriske bidrag, betalt af medlemmer og arbejdsgivere til finansiering af sociale ordninger. Med indbetalingen af sociale bidrag følger en veldefineret ret eller adgang til senere sociale ydelser, en slags social "øremærkning". Sociale bidrag betragtes som et alternativ til løbende beskatning og udgør en form for indirekte og kollektiv opsparing set fra den tilgodesetes side. De skal endvidere ses i modsætning til forsikringsordninger, hvor der er en direkte sammenhæng mellem de bidrag, der betales, og den risiko, forsikringstageren udsættes for. Som eksempler på sociale bidrag i Danmark kan nævnes bidrag til ATP og arbejdsløshedsforsikring. I Danmark udgør sociale bidrag en meget beskeden andel af den samlede beskatning i modsætning til i andre lande. Årsagen hertil er, at der i det danske skattesystem gennem årtier ikke har været tradition for at anvende lønmodtager- og arbejdsgiverbidrag, bl.a. af hensyn til prioriteringen af konkurrenceevnens udvikling på kort sigt.