Skriftlig behandling er i retsplejen det modsatte af mundtlighed. Skriftlig behandling af borgerlige retssager og straffesager er undtagelsen i dansk retspleje, der efter Grundloven § 65, stk. 1 som hovedregel er mundtlig. Efter Retsplejeloven kan forberedelse af borgerlige retssager foregå skriftligt, og i ankesager kan retten bestemme, at en borgerlig sag skal behandles skriftligt. Denne behandlingsform anvendes især, når parterne er uenige om et juridisk spørgsmål, som retten kan afgøre, uden at parter eller vidner afgiver forklaring i retten. Visse formalitetsspørgsmål, fx om retten har stedlig og saglig kompetence til at behandle sagen, afgøres ofte på skriftligt grundlag. Kæresager (se retsmidler) behandles som hovedregel skriftligt. I straffesager behandles spørgsmål om tilladelse (admittering) af en anke efter ankefristens udløb, anmodninger om genoptagelse af en straffesag og kæresager som hovedregel skriftligt.