Skovgræsning, græsning med husdyr på skovbevoksede arealer. Beslægtede driftsformer er svin på olden. Da dyrene også æder fremspirende træer, betyder overdreven skovgræsning, at skoven ikke forynges og dermed forsvinder. I Danmark blev skovgræsning forbudt i fredskov i 1805, men blev fra 1980'erne genindført som et led i naturpleje med gamle driftsformer. Skovgræsning bidrager til den biologiske mangfoldighed ved at skabe og opretholde lysåbne arealer i løvskovene. Græsningen er til gavn for vildtet og skaber livsbetingelser for flere sjældne plante- og dyrearter. Skovgræsning kan desuden fremme naturlig foryngelse af skoven. I mange ulande er skovgræsning en del af lokalbefolkningens eksistensgrundlag, men den medfører ofte omfattende skovødelæggelse.