Skeand, Anas clypeata, svømmeand (49-52 cm) med cirkumpolar, men noget pletvis udbredelse i den tempererede zone, hvor den er knyttet til næringsrige, lavvandede søer og vandhuller. Den lever af smådyr som dafnier, helt små snegle og muslinger, insektlarver og også plantefrø, som den sier fra vandet og bundmaterialet med det store, flade næb, der er tæt besat med fine hornlameller. I Danmark yngler knap 1000 par. De fleste danske ynglefugle overvintrer omkring Den Engelske Kanal.