Skatteankenævn, klageinstans, som skatteyderne kan henvende sig til angående skatteansættelser foretaget af det enkelte skattecenter. På baggrund af en indkommet klage udarbejder skatteankenævnet en sagsfremstilling med forslag til en afgørelse, som derpå fremsendes til klageren. Nævnet behandler herefter på et møde klagen og de eventuelle skriftlige bemærkninger fra klageren. Klageren har ret til på mødet mundtligt at redegøre for sine synspunkter. Klageren kan ikke påklage skatteankenævnets afgørelse til anden administrativ myndighed, men hvis der forelægges skatteankenævnet nye oplysninger, kan sager genoptages. Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og antallet af medlemmer i de enkelte nævn, som ministeren også udnævner efter indstilling fra kommunalbestyrelsen. Se også ligning.