Skatkammerbeviser, kortfristede, omsættelige gældsbeviser, der udstedes af et finansministerium som et led i et lands statsgældspolitik. I Danmark sælges skatkammerbeviser normalt ved auktioner, afholdt af Danmarks Nationalbank, med en initial løbetid på ni måneder. De er nulkuponpapirer, dvs. at køberne ikke fra Finansministeriet modtager løbende rentebetalinger. Afkastet til køberne omtales som en rente, men er i realiteten en kursavance, idet afkastet bestemmes som forskellen mellem den kurs under pari, beviserne udstedes til ved auktionerne, og den pålydende værdi, som de senere indfries til. Markedsdeltagerne, især de private pengeinstitutter, byder på renten ved auktionerne. Lave bud svarer til en høj skatkammerbevisrente. Alle bud, der svarer til eller ligger under den skæringsrente, som er fastsat af Nationalbanken, imødekommes til skæringsrenten. I 1998 var det nominelle bruttosalg af skatkammerbeviser på 88,2 mia. kr., men er i 2006 faldet til 16 mia. kr.