skadesforsikring

Skadesforsikring, forsikring med det formål at dække konstaterbare økonomiske tab ved ulykkelige hændelser; disse beskrives i forsikringsaftalen. En skadesforsikring kan omfatte enhver lovlig interesse, der kan ansættes i penge, jf. Forsikringsaftaleloven, FAL § 35, men aftalen må som hovedregel ikke føre til vinding for den sikrede. Princippet herom er fastslået i FAL § 39, hvorefter forsikringsselskabet i skadesforsikring ikke skal betale større erstatning, end hvad der kræves til den lidte skades dækning, selvom andet er aftalt. Selskaberne er dog forpligtet af aftaler om, at brugte ting skal erstattes efter nyværdi, da brugte ting ofte har samme brugsværdi som nye.

Skadesforsikringsaftaler vil ofte omfatte erstatning af ting, som bliver beskadiget eller går til grunde (tingsforsikring); men også mange andre økonomiske interesser kan forsikringsdækkes. Fx kan skadesforvoldelse dækkes af en ansvarsforsikring, ligesom tab, ved at en virksomhed midlertidig må indstille produktionen, kan dækkes af en driftstabsforsikring. Syge- og ulykkesforsikringer for personer kan tegnes efter skadesforsikringsprincippet, således at kun den faktisk tabte arbejdsfortjeneste mv. dækkes, men forsikringer mod sygdom og ulykke vil normalt blive tegnet som summaforsikring, således at der udbetales en forud aftalt forsikringsydelse, uden at størrelsen af det faktiske tab vurderes.

Præmie, erstatning, forsikringstid mv. anføres i en forsikringspolice, der er det dokument, hvorved selskabet bekræfter forsikringsaftalen og forsikringsdækningens omfang. Præmien fastsættes som regel til et årligt beløb, men kan også være et beløb én gang for alle. Erstatningen kan være et kontant beløb eller en naturalydelse. Forsikringstiden vil oftest være fastsat til ét år, men således, at forsikringen fortsætter uændret, hvis den ikke opsiges af en af parterne med et aftalt varsel.

Skadesforsikringsvirksomhed udøves i EU af selskaber, som har koncession hertil. Skadesforsikringsvirksomhed må som hovedregel ikke i samme selskab forenes med livsforsikringsvirksomhed, men de to hovedformer for forsikringsvirksomhed udøves ofte af koncernforbundne selskaber for at opnå administrative fordele. Skadesforsikringsselskaber skal opfylde betingelserne i Lov om finansiel virksomhed for at få koncession; den gives af Finanstilsynet til en eller flere forsikringsklasser, som hver omfatter en eller flere forsikringsarter. Inddelingen er fælles for EU. Grupperingen af forsikringsarterne er bl.a. sket ud fra erfaringer med skadesforløbet over en årrække i de forsikringsarter, som indgår i forsikringsklasserne. Det formodede skadesforløb i en klasse er afgørende for de kapitalkrav (solvensmargen), som et skadesforsikringsselskab skal opfylde for at opnå koncession til forsikringstegning inden for en forsikringsklasse.

Præmieindtægter, kapitalgrundlag mv. i skadesforsikring offentliggøres i den beretning, som Finanstilsynet årlig skal afgive om forsikringsselskabernes virksomhed i medfør af Lov om finansiel virksomhed. Se også forsikring.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig