Simultant ligningssystem, inden for statistik et antal ligninger, der beskriver relationer mellem variable (fx økonomiske), hvor der ikke med rimelighed a priori kan fastslås en entydig årsag-virkning-sammenhæng. Parametrene i et sådant system bør ikke estimeres ved hjælp af mindste kvadraters metode på hver ligning for sig, da sådanne estimatorer generelt hverken bliver middelrette (dvs. i gennemsnit rigtige) eller konsistente. Årsagen til, at estimatorerne end ikke i gennemsnit rammer den rigtige parameterværdi, er afhængighed mellem mindst én af de forklarende variable i en sådan enkeltligningsregression og regressionens restled. Der er udviklet en række estimatorer specielt med henblik på estimation af simultane ligningssystemer. Se også regressionsanalyse og økonometri.