Simpel tvang er anden tvang, end vold mod løftegiver, hvis der er "ond tro" tilstede, jf. aftalelovens § 29: "Er en viljeserklæring retsstridigt fremkaldt ved anden tvang end i § 28 omtalt, er den ikke bindende for den tvungne, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet selv har udøvet tvangen eller har indset eller burdet indse, at erklæringen retsstridigt var fremkaldt ved tvang fra tredjemands side".