Securitization, (eng., afledn. af security 'sikkerhed', lat. securitas), virksomheders udstedelse af omsættelige gældsbeviser til dækning af et lånebehov. Pengeinstitutter medvirker ofte ved markedsføring af gældsbeviser, der er udstedt af deres erhvervskunder, ved at etablere Note Issuance Facilities, NIFs, som er kendetegnet ved, at interesserede investorer kan få formidlet køb og salg af papirerne, men hvor det involverede pengeinstitut ikke hæfter for debitors forpligtelser. Betegnelserne Commercial Paper, CP, og Euro Commercial Paper, ECP, bruges om hhv. korte gældsbeviser udstedt i USA og korte gældsbeviser solgt på euromarkedet; i Danmark benyttes i stigende grad betegnelsen virksomhedscertifikater.