Sankhya, filosofisk retning inden for hinduismen, se samkhya.