Sandreservoir, uddybet område opstrøms for en luv havnemole og sejlrende, hvor en del af det bølge- og strømtransporterede sandmateriale bundfældes pga. roligere vand i det dybere område. Med et sandreservoir mindskes aflejring i sejlrenden og havnemundingen. Sandreservoiret placeres fri af besejlingsområdet, således at periodevis nødvendig uddybning af reservoiret kan foregå uden gene for trafikken.