Sandhedsbevis, bevis for, at en sigtelse er sand. Den, der har fremsat en injurierende sigtelse, kan under en straffesag om ærekrænkelse som hovedregel få adgang til at føre bevis for, at sigtelsen er sand. Hvis det bevises, at sigtelsen er sand, medfører det normalt straffrihed. Hensynet til den forurettede fører dog i visse tilfælde til, at der kan dømmes for ærekrænkelser, uanset om sandhedsbevis er ført.