Sameje, ejerskab med flere ejere. I juridisk sprogbrug sondres der mellem almindeligt sameje, der omfatter fælles eje af en ubestemt flerhed af formuegoder, fx ved samlivsforhold og visse interessentskaber, og særligt sameje, hvor samejet omfatter et enkelt formuegode, fx en bil eller en fast ejendom. Et sameje kan opstå ved en udtrykkelig aftale, fx ved en samejekontrakt, hvori samejerne tager stilling til, hvordan de vil drive en fælles ejendom, men et sameje kan også opstå ved faktiske dispositioner, fx når papirløse samlevende køber indbo til det fælles hjem. Der er ingen lovgivning om samejeforhold, men på grundlag af retspraksis kan der opstilles almindelige regler for, hvorledes et sameje opstår og opløses.