Søgsmålskompetence, retlig interesse i at få et spørgsmål prøvet ved en domstol. Spørgsmål om søgsmålskompetence kan navnlig være relevante i forbindelse med anerkendelsessøgsmål mod offentlige myndigheder og i visse civile retssager mellem private parter. Det kan fx være sager, hvor en part gør gældende, at modparten overtræder regler i den offentligretlige lovgivning i tilfælde, hvor der ikke samtidig er tale om en overtrædelse af fx naboretlige regler. Den private sagsøger skal kunne påvise en retlig interesse i at få spørgsmålet afgjort ved domstolene. Grundlovsmæssigheden af forskellige forhold vedrørende Danmarks forhold til EU har været forsøgt indbragt for domstolene uden held flere gange, idet domstolene ikke mente, at sagsøgeren havde en tilstrækkelig konkret interesse til at kunne anlægge retssag. Højesteret bestemte imidlertid i 1996, at 11 enkeltpersoner havde fornøden retlig interesse i at få prøvet deres påstande om, at Danmarks tiltrædelse af Traktaten om Den Europæiske Union var i strid med Grundloven § 20, under en retssag mod statsministeren.