Søgsmålsgrund er i den civile retspleje sagsøgers begrundelse for sin påstand i retssagen. Søgsmålsgrunde kan fx gå ud på, at sagsøgte har afgivet et løfte af et bestemt indhold over for sagsøgeren, eller at sagsøgte har begået en ansvarspådragende handling, som har påført sagsøgeren et tab. Sagsøgtes begrundelser for sin påstand om hel eller delvis frifindelse kaldes indsigelser. Retten er ved afgørelsen af en civil retssag som hovedregel bundet af parternes anbringender, dvs. søgsmålsgrunde og indsigelser. Se også forhandlingsmaksimen.