Retsstridighed er en betegnelse for en handling, der modvirkes af retsordenen gennem straf, erstatning, forbud e.l. I juridisk teori har man tidligere vurderet, om en handling eller en undladelse var retsstridig ud fra en interesseafvejning af den påregnelige fare ved handlingen sammenholdt med dens nytteværdi, men denne retsstridighedslære tillægges ikke særlig betydning i nyere tids teori og lovgivning. Nogle lovregler forudsætter dog stadig en vurdering af, om et forhold er retsstridigt, og i disse regler anvendes begrebet retsstridighed til at begrænse lovreglens anvendelsesområde til de tilfælde, hvor retsordenen skal gribe ind. Fx er en aftale ugyldig efter Aftaleloven § 28 og 29, hvis den er fremkaldt retsstridigt ved vold eller tvang mv., og straf for bedrageri forudsætter efter Straffeloven § 279, at en vildfarelse hos den bedragne er fremkaldt eller udnyttet retsstridigt.