Restprodukt, tilbageværende rest fra bl.a. rensnings- og forbrændingsprocesser, fx slam fra rensning af spildevand, flyveaske fra forbrænding af kul på kraftværker og slagge fra forbrænding af affald. Normalt deponeres restprodukter på kontrollerede lossepladser, men fx anvendes spildevandsslam som jordforbedringsmiddel, og flyveaske og slagge anvendes i bl.a. veje og støjvolde. Det forudsætter dog, at de stoffer, der er efterladt i restprodukterne, ikke kan være til fare for sundhed og miljø.