reserve (geologisk begreb)

Reserver. De danske oliereserver (i mio. m3) samt indvindingsgraden (i %) i perioden 1989-98. At reserverne stort set har været konstante, betyder, at de i gennemsnit er øget med samme rate som produktionen af olie; i denne periode er der sket en fordobling, som hovedsagelig er opnået ved yderligere udbygning af de eksisterende felter med bl.a. forbedrede indvindingsmetoder såsom horisontale brønde og vandinjektion. Desuden er der gjort nye fund. De forbedrede indvindingsmetoder afspejles af indvindingsgraden, som er steget med ca. 50%.

.

Artikelstart

Reserve, inden for geologi de dele af resurserne af mineraler, olie, naturgas og andre geologisk dannede råstoffer, som med betydelig sikkerhed er kendt, og som på det givne tidspunkt kan udnyttes med økonomisk fordel. Man skelner mellem opmålte, påviste og skønnede reserver.

Faktaboks

Etymologi
Ordet reserve kommer via fransk fra middellatin reservum, af reservare 'opbevare, spare', af re- og servare 'beholde, beskytte'.

Opmålte reserver er geologisk og geofysisk kortlagt og undersøgt med boringer og skakter, således at deres form, størrelse og lødighed (dvs. indhold af kobber, bly, zink osv.) kendes med stor sikkerhed. Påviste reserver er forekomster, som ikke er undersøgt i alle detaljer, men dog kendes med så stor sikkerhed, at deres størrelse og lødighed kan beregnes. Skønnede reserver er de dele af forekomsterne, som ud fra bl.a. geologiske kriterier kendes med rimelig sikkerhed, uden at der er foretaget en fuldstændig opmåling.

Stiger råstofpriserne, vil dele af de hidtil uøkonomiske forekomster kunne udnyttes og indgå i reserverne. Omvendt vil et prisfald betyde, at udvindingen i de fattigste dele af forekomsterne bliver uøkonomisk og derfor udgår. Mængden af reserver af de forskellige råstoffer ændrer sig således i takt med markedspriserne. Derfor har man, for at kunne arbejde med mere stabile angivelser, indført begrebet reservebasis, dvs. reserverne sammenlagt med de dele af forekomsterne, som skønnes potentielt udvindelige, såfremt priserne stiger, eller udvindingsteknologien forbedres.

At udnyttelsen skal ske på en samfunds- og miljømæssigt forsvarlig måde, indgår i mange lande som ekstra kriterier, hvilket betyder, at nogle forekomster ikke medregnes i reserverne.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig