Refleks, 1) tilbagekastet lys. 2) refleksbrik o.l.