Psykoanalytisk, (se psykoanalyse), vedr. psykoanalyse.