Prosopoplegi, (gr. prosopo- + -plegi), ansigtslammelse.