Proportionalitetsgrundsætning, i strafferetsplejen den grundsætning, at der skal være et rimeligt forhold mellem et tvangsindgreb, fx en varetægtsfængsling, og det formål, der ønskes opnået ved indgrebet. Proportionalitetsgrundsætningen er lovfæstet i flere bestemmelser i Retsplejeloven og indebærer, dels at et mere indgribende middel ikke må anvendes, hvis formålet kan opnås ved et mindre indgribende middel, dels at visse tvangsindgreb betragtes som så indgribende, at de kun kan anvendes, når sagen vedrører særlig alvorlige forbrydelser. Det gælder fx fængsling i isolation, hemmelig aflytning af personers samtale og hemmelig åbning af post.