Prokura, (af ital. procura, afledn. af procurare, af pro- og curare 'sørge for, se efter'), begrænset tegningsbeføjelse, som en prokurist udstyres med i en virksomhed, fx et aktieselskab, anpartsselskab eller interessentskab. Prokura kan være enkel, dvs. at én person kan tegne på egen hånd, eller kollektiv, dvs. at to eller flere skal tegne sammen. I vedtægterne for et aktie- eller anpartsselskab kan være angivet, at prokura kun kan meddeles som enkel eller kollektiv prokura. I disse selskaber meddeles prokura af bestyrelsen og dokumenteres ved udskrift af bestyrelsens forhandlingsprotokol; prokura registreres ikke hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I andre virksomheder, fx interessentskaber, meddeles prokura af indehaverne i fællesskab. Prokura giver ikke tegningsbeføjelse i enhver henseende, men alene fuldmagt til at foretage dispositioner, der vedrører virksomhedens daglige drift. Fx kræver det derfor særlig bemyndigelse, hvis prokuristen skal sælge eller pantsætte virksomhedens faste ejendom. Selvom der i forholdet mellem virksomheden og prokuristen er indlagt nogle begrænsninger i prokuristens handlebeføjelser, vil virksomheden alligevel i forhold til en aftalepart blive forpligtet, så længe prokuristen disponerer inden for virksomhedens daglige drift. Når prokuristen underskriver, skal prokuraforholdet angives ved tilføjelse af betegnelsen p.p. (per procura) eller tilsvarende.