Produktsikkerhed, krav til markedsførte produkter om, at de ikke må frembyde risiko for skade på personer eller ting. Produktsikkerhedsloven fra 1994, der gennemførte et EF-direktiv fra 1992, indeholder regler om, at Forbrugerstyrelsen skal føre tilsyn med, at produkter og tjenesteydelser er sikre. Styrelsen kan udstede forbud og påbud; fx kan der kræves mærkning af produkter med oplysning om farer, der kan være forbundet med produktet eller tjenesteydelsen, eller der kan stilles krav til produktets indhold og benyttelse. I alvorlige tilfælde kan Forbrugerstyrelsen kræve, at produktet trækkes tilbage fra markedet. Se også produktansvar. Tilsynet med, at produkter og tjenesteydelser er sikre, overgik i 2004 – sammen med andre opgaver – til en ny styrelse, Sikkerhedsstyrelsen.