Procesunderretning, litis denuntiatio, underretning fra en part i en verserende retssag til en tredjemand, der opfordres til at indtræde som part i sagen eller til at overvære sagens behandling og varetage sine interesser i konflikten, således at en senere retssag mod tredjemanden kan undgås. Hvis fx en køber af en fast ejendom anlægger retssag mod sælger og kræver erstatning for mangler ved husets tag, kan sælger give procesunderretning til den, der tidligere ejede huset og kan være ansvarlig for manglen. Den, der har modtaget procesunderretning, men ikke er indtrådt som part, er ikke bundet af dommens resultat, men dommen kan ofte være grundlag for et forlig mellem den procesunderrettede og en af parterne. Se adcitation og intervention.