Præsumptionsansvar er et erstatningsansvar, der pålægges, medmindre skadevolder kan bevise, at der ikke er handlet forsætligt eller uagtsomt. En sådan omvendt bevisbyrde (se bevis) indebærer en væsentlig skærpelse i forhold til de almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold, hvor det er den skadelidte, der skal bevise, at skadevolderen har udvist culpa, dvs. handlet forsætligt eller uagtsomt.