Polyt., polytechnices, i ingeniørvidenskab (fx cand.polyt.).